Quiétisme
Précédente Accueil Remonter Suivante
Bibliothèque

Accueil
Remonter
Luynes I
Luynes XXXII
Luynes LXXII
Luynes CXXII
Luynes CLXVI
Luynes CCI
Luynes CCXLIV
Jouarre I
Jouarre LVI
Jouarre CXX
Lettres I
Lettres LXIII
Lettres CXLI
Quiétisme
Quiétisme I
Quiétisme XV
Quiétisme XLII

 

LETTRES SUR L'AFFAIRE DU QUIÉTISME.

 

DE QUIETISMO IN GALLIIS REFUTATO.

 

De his quae à me per totum ferè quinquennium in refutando apud nos quietismo gesta sint, multa sparguntur in vulgus; et ea quidem ab adversariis, non studio veritatis, sed aulicis artibus tribui multi me monent : bis aulam, his urbem, his provincias, his Romain ipsam caput orbis oppleri rumoribus : et hic quidem, ubi res notœ sint, liquidò confutari ; Romanis autem longé positis faciliùs obrepi : periculumque esse ne ea quae in meum nomen centum occultis divulgentur oribus, in causam transferantur : his occurri posse simplici narratione rerum ; ac si conticescam, non jam modestiae, sed inertiae imputandum. Haec igitur summa gestorum est.

Quinquc ferè anni sunt, ex quo vir illustrissimus summàque dignitate praeditus, à Meldensi episcopo postulabat ut Guyoniae libros, doctrinam, lotumque, ut vocant, orandi ac supplicandi genus examinare vellet : id illam flagitare, atque omninò in ejus antistitis potestate se futuram polliceri. Recusare Meldensis : ille urgere, ac pro amicitiae jure reposcere ut rem aggrederetur : Deo id gratum futurum ; pertinere deniquè ad obsequium veritatis, nec integrum episcopo suum officium denegare, cùm ei ultrò omnia deferrentur. His victus episcopus dat manus : afferuntur cum aliquot libellis

 

(a) Nous ferons peut-être connaître, dans le prochain volume, comment Déforis et ses collaborateurs ont imprimé ces lettres, et nous disons seulement aujourd'hui que celles de ce volume-ci, le manque des autographes nous a forcé de les reproduite d'après les éditions.

La première lettre qu'on va lire ouvre comme une vue générale sur l'histoire et les erreurs du quiétisme moderne ; voilà pourquoi nous la donnons dès le commencement, avant la place indiquée par sa date. Elle fut envoyée à Rome en 1697.

 

555

 

editis manuscripti, grandes feminœ commentarii in Scripturas, ingens quoque scriptum de vità suâ, quod jussu directoris elaboratum videbatur. Haec omnia gesta esse auctore Fenelono, jam tum Principum studiis praeposito, et ipse fatebatur. Viri amicissimi auctoritate motus antistes, eò diligentiùs omnia pertractabat.

Sex ferè mensibus in librorum lectione et examinatione consumptis, gravi longoque colloquio cum feminà habito rebusque perpensis, satis sibi visus est episcopus omnia explorasse ut sententiam promeret. Prompsit, certissimisque argumentis commonstravit id genus orationis, quod femina frequentabat, erroneum esse, pertinere ad quietismum ; ipsam miris inauditisque, imò etiam insanis laudibus seque et sua praedicantem summo in periculo versari, nisi quamprimùm à cœcis illusionibus revocata, melioribus quàm anteà ducibus uteretur. Facile persensit non haberi sibi fidem ; Fenelono feminam esse miraculo : quo in stuporem actus, ac tam clari ingenii miseratus errorem, id apud se noctes diesque versabat episcopus, ut illum, sed paulatim ac per vias mollissimas inde deduceret.

Jam si commemorare incipiam ea quae tunc reprehendebat episcopus, incredibilia videbuntur. Narrabat enim mulier in eâdem Vitâ suâ, se gratiarum copia prœgravante pressam, mirum, toto corpore turgescentem, dirupturamque vestes, nisi continuò vincula solverentur. Itaque assidere ipsi solitos, tacitosque capere gratiam effluentem ; nec aliter levari eam, nisi subjectis velut exundanti ac rupto dolio vasculis. Quid quod eadem eodem in libro memorabat : se esse mulierem illam Joanni apostolo in Apocalypsi visam, sole amictam ac primogenitum parituram, spiritum orationis scilicet, persecutione victà, toto orbe regnaturum ; quo de regno mira et inaudita jactabat : esse se lapidem angularem Prophetœ memoratum : eam esse se de quà esset dictum : Quaecumque ligaveris, quœcumque solveris, ea ligata, ea soluta sunto. Et quid non?

Quin etiam rogata ab episcopo de postulationibus, quas ipsa cum quietistis omninò  respuebat, quippe quœ ad illud quod interest pertinerent : Tunc, mulier, negas à te postulari posse

 

556

 

quidquam? — Sanè. — Tu non potes dominicum illud petere : Dimitte nobis débita nostra ? Fatebatur. Atqui ego, cui te tuaque submisisti, pro potestate jubeo, imò per me Dominus, ut id petas. At illa : Possum, inquiebat, verba recitare memoriter; rem animo inflgi vetat is in quo sum orationis purœ et amoris gratuiti status.

Quae cùm episcopus memoraret, quà est dexteritate, mollire, excusare Fenelonus ; magnanimitatem sincerœ mentis extollere ; memorare Paulum qui se et sua tam magnifi commendasset ; probari oportere spiritus, non statim eondemnari : spiritus sanè, non aperta deliria. Quid plura? Pudebat episcopum infirmitatis humanae, sperabat, admonebat, omnia occultabat.

Dùm haec agebantur, illustris femina, parique pietatis ac modestiae laude conspicua, accersit episcopum nihil cogitantem. Jam pridem Guyonia aulam penetraverat, Versaliœ occultos conventus egerat, in inclyto et regio sancti Cyri monasterio miras turbas dederat : à vigilantissimo episcopo Carnotensi eodem monasterio prohibita erat unà cum Fenelono, clam cujus praecipuà operâ mulier utebatur ; divulgatà etiam illà erga assidentes gratis effusione, quam diximus. Exindè inter episcopum et illustrissimam feminam de quietismi technis retegendis, deque Fenelono utrisque amicissimo ab errore revocando communicata consilia : quà simplicitate, quo utrinquè candore, Deus testis est.

ld autem imprimis cavere oportebat, ne res ad regem per-manaret ; qui quidem, quà pietate est, et quo in novatores odio, quietismi artium gnarus à pessimà sectà vehementissimè abhorrebat. Franciscus autem Harlaeus, archiepiscopus Parisiensis, pessimè in Guyoniam affectus, et eam arctissimà custodiâ in quodam monasterio tenuerat, et relaxatam infensissimo animo observabat : neque Feneleno favebat ; et si qua pateret nocendi via, eam initurus facile videbatur.

Neque ita multô post Guyonia, ab archiepiscopo malè sibi metuens, praesidia conquirebat ; amicorumque operà à rege impetravit, ut darentur consultores quorum judicio staret, Catalaunensis episcopus, nunc archiepiscopus Parisiensis, et Tronsonius presbyter, Sulpicianœ congregationis praepositus generalis:

 

557

 

hos Meldensi additos voluere. In eorum potestate se futuros, et Guyonia et ipse Fenelonus testabantur. Scripta commeabant : grandi se volumine Guyonia tuebatur ; nec pauciora Fenelonus congerebat. Mira et inaudita promebat : Guyoniae artificiosissimas excusationes conquirebat : eam magistram facile agnoscebat, à quà nempè se plura majoraque quàm à quibuscumque doctoribus didicisse profitebatur et vivà voce et scriptis : quietismum utcumquè coloratum mira verborum elegantià inducebat.

Certum consultoribus, si eum statim à sententiâ revocare, et ad Guyoniam condemnandam adducere non possent, arctis tamen finibus coercere virum, ne quidquid collibuisset efferret in vulgus : ejusque rei gratià triginta quatuor Issiacenses articulos concinnabant : Molinosi, Guyoniae dogmata proscribebant; multa Feneloni aliis intacta damnabant. Ipse nonnihil tergiversatus, subscribebat tamen, ne pollicita penitùs inficiari videretur, cùm ad consultores, et privatim ad Meldensem datis litteris, testaretur se, quidquid judicaret, dicto audientem futurum, nec ab ejus doctrinà discessurum unquàm. Id etiam verebatur ne, si subscriptionem denegaret, quietismi deprehensus, non modo omni gratià excideret, verùm etiam gravi apud plebem et aulam invidià laboraret.

Nam à decem ferè annis, eo vel maxime tempore quo in Molinosum décréta fervebant, ipsum Fenelonum inter Guyoniae amicos et sectae fautores variis rumusculis recensebant ; et Molinoso studentes angli protestantes, edito in Hollandià libro de ejusdem Molinosi rébus et scriptis. Fenelonum ipsum ejus occultum defensorem praedicabant. His itaque motus, Articulis subscribebat; ac ne illa subscriptio in retractationis suspicionem traheretur, consultoribus visum ultrô eum quartum adciscere, qui secum de re maximà disceptaret: adeo ejus nomini famaeque parcebant; eumque emendatum, non perditum, quod absit, ac dehonestatum volebant.

Haec igitur agebantur unâ conscià eà, quam memoravimus, illustri feminà, quà amicissimà atque, ut aiunt, patronà Fenelonus utebatur. Ea autem assidue hortabatur virum, ut à pessimae

 

558

 

sectae pravœque mulieris defensione desisteret : ipse se modestissimum et obedientissimum preeferebat ; tantoque silentio peractœ res sunt, ut eum interim rex maximus Cameracensem archiepiscopum designaret.

Intereà Guyoniam, ultrô postulantem, Meldensi episcopo cu-randam tradidere. Translata ad moniales Meldenses egregias, triginta quatuor Articulis, censurisque episcoporum Meldensis et Catalaunensis in libros suos latis subscribebat : ipsos etiam libros, ut qui pravam doctrinam confinerent, manu proprià proscribebat. Omnia pollicebatur : ab episcopo deniquè ferebat obedientiœ testimonium his conditionibus, ut à docendo et scribendo abstineret ; ne quemquam susciperet in viis spiritualibus dirigendum ; ipsa frequentaret postulationes aliosque actus christianis imperatos. Rœc illa est commendatio, quam ab episcopo se tulisse gloriatur. Haec jussa suscepit, his etiam subscripsit, ut acta demonstrant : à quibus exequendis quàm posteà abhorruerit, non est hujus loci dicere.

Eô dever.tum est ut novus archiepiscopus consecrationis munus acciperet : delectus ab ipso Meldensis episcopus, qui, assis-tente etiam Catalaunensi episcopo, sacro officio fungeretur. Uno alterove circiter ante consecrationem die, ipse archiepiscopus flexis genibus episcopi dexteram osculatus : Per hanc ego, inquit, dexteram, quà me consecratum volo, polliceor me à tuà doctrinà nunquàm recessurum. Quod, uti praediximus, multis jam litteris significaverat, nec unquàm omnibus modis significare cessabat : cujus rei testes eœdem epistolœ fidem facient. Hœc autem episcopus suscipiebat libens, satis sibi conscius quàm nihil novi, nihil suspecti traderet, doctrinamque omnem suam à Patribus mutuaret.

Unus hœrebat scrupulus, de Guyonià nondùm ab àrchiepiscopo apertis vocibus improbatà : id autem ut prœstaret, quantum poterat agebat episcopus. Itaque cùm in eo esset ut librum ederet de Statibus orationis, in quo artificiosissimœ feminœ dogmata et libros confutaret, eum àrchiepiscopo examinandum approbandumque tradidit ; in eam spem adductus, ut per hanc occasionem, libri lectione, mulieris imperitiam erroresque detegeret, approbatione

 

559

 

proscriberet, et proscribi à se palàm testaretur ; quod et ipsi decori, et toti Ecclesiœ sedificationi foret.

Librum archiepiscopus accepit legendum : approbandum promisit more solito, facto scilicet examine. Neque clàm tulerat Meldensis episcopus quœsitam Cameracensis approbationem, cum Parisiensis et Carnotensis approbationibus conjungendam. Sed frustra fuit. Tribus enim elapsis integris hebdomadibus, adest vir illustrissimus, idem quo auctore examinandam Guyoniam episcopus susceperat, cum archiepiscopi litteris, quas vocant fiduciariis, clarà voce testatus non posse ab àrchiepiscopo approbari librum.

Quid autem causae erat ? An libri doctrinam improbabat ? An aliquos loco molliendos, explicandos, eradendos postulabat ? Neutiquàm. Approbationem denegabat eo tantùm nomine, quôd episcopus in libro Guyoniam proscriberet, quam idem archiepiscopus improbatam nollet. Quœ quàm episcopo, non sibi, sed ipsi Fenelono gravia futura visa sint; quàm adversa Ecclesiœ rébus, ipsiusque archiepiscopi gloriae, quam in fide episcopos habere oportet maximam ; quàmque gravibus verbis indè secutura incommoda prœnuntiaverit, hic quidem commemorare non est animus.

Quò sinceriùs atque libentiùs Cameracensi Meldensis communicabat sua, eô ille omnia dissimulantiùs occultabat. Itaque cùm librum adornaret, unus erat Meldensis cui rem impenetrabilem et inaccessam vellet. Factura. Vix ad eum mox prodituri libri fama pervenerat : quo allato nuntio, pro rei gravitate commotus adit Carnotensem, adit Parisiensem, Fenelono amicissimos. Quid de libro resciverit, memorat : quœ mala, quœ dissidia, quœ scandala secutura sint, promit. Quid enim tam latenter ac velut obductis tenebris librum Cameracensis involveret, tantoque studio caveret ne Meldensi fleret notus, nisi suspecta et adversa cogitaret ? Quid deindè futurum ? Taceret episcopus ? contradiceret ? Utrinquè vel proditœ veritatis, vel lœsœ charitatis metus. Ageret ergo Parisiensis cum amicis Cameracensis, ipse enim aberat, cum ipso rege, ne prodiret liber nisi communi consilio? Sed frustrà Cracensis amici, ne quid Parisiensis tentaret ampliùs, postridiè

 

560

 

librum evulgant, ipsi regi tradunt ; salubre consilium, ac tanta mala prohibiturum eludunt.

Quae deindè secuta sint, omnibus nota. Motus undiquè ingentes, in urbe, in aulà, in provinciis : Romam usque pervadunt. Simul omnia commoventur tauto impetu, celeritate tantà, ut non citiùs silvam flamma corriperet. Haerere amici Cameracensis, et, quod unum poterant, uni Meldensi tam praecipitem imputare motum; tanquàm urbs, aula, docti indoctique omnes ejus nutibus agerentur; ipse Cameracensis invidià, tantique ingenii fulgore praestrictus caecà factione omnia conturbaret.

Quid autem? quo tempore, quo loco, quibuscum grandis inita factio est ? Cum amicissimis, cum iis quorum vel maxime operâ ipse Cameracensis ad summa quaeque provectus est? Quo deindè tempore? An cùm idem Fenelonus episcopo omnia permittebat? An cùm episcopus toto trienuio id agebat, ne novae propbetidi, ne nocentissimae doctrinae Fenelonus addictus esse videretur? An cùm tot datis litteris idem profitebatur se à Meldensis sententià nunquàm recessurum? Extant litterae testes. An cùm consecrandus ejusdem Meldensis deposcebat manus, eademque obtestatus, ei probatum se tanto studio cupiebat? An posteà cùm episcopus librum suum eidem Cameracensi approbandum traderet?

Hactenùs Cameracensi tuta omnia : alto omnia sepulta silentio ; nec ejus errorum, absit à verbo injuria, ad regem vel tenuis fama perlabitur. Ipse se archiepiscopus libello edito publicavit ; in se commovit omnes : liceat verum dicere ipsâ rerum serie confirmatum. Anteà à Meldensi sic omnia occupata benefactis, ut nullus pateat locus in quo insidias collocare potuerit. Ex libello Cameracensis orta pericula : hic malorum fons et caput ; hinc retecta omnia quae in Feneloni gratiam Meldensis, nonnullo suo periculo, occulta voluerat.

Quid quod episcopus omni operâ id egerat, ut liber premeretur? Quid quod publicato libro usque adeô diù tacuit, ut per eam occasionem amici Cameracensis efferrent in vulgus, Meldensem episcopum nec multa conatum in libro Cameracensis quidquam omninô noxœ invenire potuisse? Ille conticescebat,

 

561

 

donec omnibus erratis liquidò exploratis et inter se collatis, jam nefas videretur veritati denegare episcopalis vocis obsequium.

At enim archiepiscopo prodi errata oportebat. Factum luculentissimis scriptis, alibi recensitis : tamque omnia objecta constat ei in manus tradita, ut etiam ejus ad omnia responsa teneamus. Quid clarius ? Si quid defuisset, ne res per scripta mutua in infinitum tenderet, collatione habita omnia explicari Parisiensis, Carnotensis, ipse vel maxime Meldensis flagitabant. Ne illa iniretur elucidationis via, etiam suadente apostolico Nuntio hujus rei teste, etiam adhortante rege, Feneloni animus obstinatissimè repugnabat. Meldensis factioni scilicet serviebat: ipsius livori, piget commemorare, tam aequam excusationem comparabat.

Quid autem erat, per Deum immortalem, quôd episcopus anteà prono animo favens, tandem post librum editum invidere coeperit? Quid enim archiepiscopo invideret? Inanes argutias, vacuam et infrugiferam theologiam, sublime ingenium ad ima et vana depressum, sermonis elegantiam vano cultui servientem, Guyoniae magisterium, quietismi defensionem specie pietatis adumbralam? Me miserum, qui haec enarrare cogar quorum piget pudetque !

Demùm in testimonium vocati episcopi, cùm animadverterent archiepiscopum totis viribus incumbere, ut libri doctrinam erro-neam mordicus defenderet, scriptâ etiam hâc de re ad summum Pontificem epistolâ, omnia in vanum conati et experti, ut fraternum animum flecterent, necessitati cesserunt, et Declarationem de doctrinâ libri in manus apostolici Nuntii tradidere.

Haec igitur gesta rerum evincit series. Quàm autem quietismo, quàm novae prophetidi faveret Fenelonus, etiam ipse prodidit. Quid enim recensitis, quod in episcoporum Declaratione est positum, fulsis spiritualibus semel et bis, in hispaniensibus Illuminatis constitit: Molinosum, Guyoniam, nostri œvi quietistas omninô praetermisit? Cur in Epistolâ ad Innocentium XII Guyoniam tacuit, quietistarum censuras elevavit, Molinosi librum reliquit mtegrum? Nunc eodem spiritu actus, saepè licèt pollicitus fuliinim m apertis verbis Guyoniam condemnaret, amplissimo Mandato edito, Molinosum ejusque propositiones LXVIII carpit;

 

562

 

non verô librum ipsum ab apostolicà qnoque Sede damnatum : tacitam Guyoniam voluit, quippe cui toto libello suo occultam excusationem praeparasset. Quae omnia facile probaremus : sed jam de Meldensis innocuis gestis, deque Cameracensis prono in Guyoniam animo satis superque dictum est.

Haec pro veritatis testimonio quaesilus scripsi.

 

+ J. Benignus, episcopus Meldensis.

 

DE LA RÉFUTATION DU QUIÉTISME EN FRANCE.

 

On répand dans le public bien des discours sur ce que j'ai fait pendant l'espace de près de cinq années pour combattre le quiétisme ; et beaucoup de personnes m'avertissent que mes adversaires attribuent mes efforts, non au zèle pour la vérité, mais à une politique toute mondaine. La Cour, ajoute-t-on, la ville, les provinces, Rome même, la capitale de l'univers, sont remplies de tous ces bruits, qui se détruisent d'eux-mêmes ici où les choses sont connues, mais que les Romains dans un si grand éloignement écouteraient avec plus de facilité : en sorte qu'il est à craindre que les mauvais propos que cent bouches débitent en secret contre moi, ne retombent sur la cause que je soutiens. Or, observe-t-on, un simple exposé des faits suffit pour prévenir les suites de ces complots ; et si je me taisois on imputerait avec raison mon silence, non à modestie, mais à une lâche insensibilité. Voici donc en abrégé le récit de ce qui s'est passé.

Il y après de cinq ans qu'un homme très-illustre (a), décoré d'une grande dignité, pria l'évêque de Meaux d'examiner les livres de la Dame Guyon, sa doctrine et toute sa manière, comme l'on dit, de faire l'oraison. Il ajouta que cette Dame le demandait elle-même, et promettait de s'abandonner entièrement à la disposition de cet évêque. Le prélat refusant, ce seigneur le pressa de consentir, et le sollicita par tous les droits de l'amitié

 

(a) Le duc de Chevreuse.

 

563

 

d'entreprendre cet examen. Il ajoutait, pour l'y déterminer, que travail serait agréable à Dieu, qu'enfin c'était un service qu'il devait à la vérité, et qu'un évêque n'était pas maître de dénier son ministère, lorsque de plein gré tout était soumis à son jugement.

L'évêque de Meaux déterminé par ces considérations, se rendit à ce qu'on désirait de lui. On lui apporta en conséquence, avec quelques livres imprimés, plusieurs manuscrits, de longs commentaires de la Dame Guyon sur l'Ecriture, un grand ouvrage concernant sa vie, qui paraissait avoir été composé par l'ordre de son directeur (a). C'était l'abbé de Fénelon, dès lors instituteur des princes, qui portait à toutes ces démarches, et il l'avouait lui-même. Le prélat excité par les sentiments qu'il avait pour un ami très-intime, apportait d'autant plus de soin à cette discussion.

Six mois presque entiers ayant été employés à lire et à examiner les livres qui lui avaient été confiés, après une longue et sérieuse conférence avec la Dame Guyon, toutes choses bien considérées, l'évêque de Meaux crut être suffisamment instruit pour porter son jugement. Il prononça donc, et par des raisons indubitables il démontra que le genre d'oraison que cette Dame pratiquait était erroné, appartenait au quiétisme ; qu'en se donnant à elle-même, et à tout ce qui la concernait des louanges excessives, inouïes et même extravagantes, elle courait les plus grands risques de se perdre, à moins que désabusée bientôt d'illusions si grossières elle ne suivît de meilleurs guides. L'évêque de Meaux s'aperçut aisément qu'on ne le croyait pas, et que l'abbé de Fénelon révérait la Dame Guyon comme une femme fort extraordinaire. Surpris de cet étrange aveuglement, et déplorant l'erreur d'un si beau génie, jour et nuit il s'occupait des moyens de l'en retirer peu à peu et de la manière la plus douce.

Si déjà je commençais à rapporter ce que l'évêque de Meaux reprenait dans les écrits et la conduite de cette femme, on aurait peine à le croire. En effet elle racontait elle-même dans sa Vie, que suffoquée par l'abondance des grâces dont elle était remplie, son corps s'enflait d'une manière si prodigieuse, qu'elle eût

 

(a) Le P. La Combe.

 

564

 

rompu ses habits si on ne l'eût promptement délacée. Ainsi ceux qui avaient coutume dans ces états de s'asseoir auprès d'elle, recueillaient en silence la grâce qui découlait de sa plénitude, et elle ne pouvait être soulagée qu'en se déchargeant dans ces vases, comme le fait un tonneau qui se rompt et répand la liqueur qu'il contient. Que dirai-je de ce qu'elle déclare elle-même dans ce livre, qu'elle est cette femme que saint Jean vit dans l’Apocalypse revêtue du soleil; qu'elle enfanterait un premier né, qui est l'esprit d'oraison, qui devait régner dans tout l'univers après avoir surmonté tous les efforts de la persécution ? Et sur ce règne elle débitait des choses étranges et inouïes, qu'elle était cette pierre angulaire représentée au Prophète ; qu'elle était celle dont il est dit : Tout ce que vous lierez, tout ce que vous délierez, sera lié et délié. Et quelles folies, quelles impertinences ne soutenait-elle pas ?

Bien plus interrogée par l'évêque de Meaux sur les demandes qu'elle rejetait entièrement avec les quiétistes, comme appartenantes à notre intérêt propre : Quoi, Madame, lui dis-je, niez-vous que vous puissiez demander quelque chose à Dieu? — Oui, répondit elle. — Vous ne pouvez donc lui faire cette demande de l'Oraison dominicale : Remettez-nous nos dettes ? Elle en convenait. Et moi, repris-je, à qui vous avez soumis votre personne et tout ce qui la regarde, selon le pouvoir que j'en ai, je vous ordonne, et bien plus le Seigneur vous commande par moi de lui demander cette grâce. Quelle fut sa réponse? Je puis, dit-elle, réciter les paroles de mémoire ; mais pour imprimer dans mon cœur la chose qu'elles signifient, l'état d'oraison pure et d'un amour gratuit où je suis élevée ne me le permet pas.

Lorsque l'évêque de Meaux exposait toutes ces erreurs, l'abbé de Fénelon s'étudiait avec tout l'art dont il est capable à adoucir et à excuser les discours de cette femme. Tantôt il relevait la franchise d'une âme droite et sincère ; tantôt il alléguait saint Paul, qui avait loué sa personne et ses actions si pompeusement. Il fallait, ajoutait-il, éprouver les esprits et ne les pas condamner avec précipitation. Oui, sans doute, les esprits, et non des rêveries extravagantes et manifestes. Que dirai-je encore? L'évêque

 

565

 

de Meaux était confus des tristes suites de l'infirmité humaine ; mais espérant toujours dissiper l'illusion, il ne cessait d'avertir, il tenait secrets tous ces égarements.

Pendant que ces faits se passaient, une Dame illustre (a) aussi recommandable par sa piété que par sa modestie, fit appeler l'évêque de Meaux, qui ne se doutait pas du sujet de cette invitation. Depuis un temps Madame Guyon s'était introduite à la Cour : elle avait tenu à Versailles des assemblées secrètes, et causé de grands troubles dans le célèbre et royal monastère de Saint-Cyr, d'où le très-vigilant évêque de Chartres (b) l'avait éloignée, ainsi que l'abbé de Fénelon, qui la secondait principalement en cachette. On était également instruit de cette effusion de la grâce, dont j'ai parlé, qu'elle répandait sur ceux qui étaient auprès d'elle. L'évêque de Meaux et l'illustre Dame se communiquèrent leurs vues mutuelles sur les moyens de découvrir les tromperies du quiétisme, et de retirer de l'erreur l'abbé de Fénelon leur ami commun. Avec quelle simplicité, quelle candeur ils le firent l'un et l'autre, Dieu le sait.

Avant tout, on voulait éviter que l'affaire ne vînt aux oreilles du roi, qui certes selon sa piété et l'aversion qu'il a pour les novateurs, très-instruit des artifices du quiétisme, avait une extrême horreur de cette secte détestable. François de Harlay archevêque de Paris, fort indisposé contre la Dame Guyon, l'avait retenue très-étroitement captive dans un monastère ; et après lui avoir rendu sa liberté, il observait d'un regard sévère toutes ses démarches. Loin de se montrer favorable à Fénelon, il faisait bien voir que s'il eût trouvé quelque occasion de lui nuire, il l'eût saisie avec empressement.

Peu de temps après, Madame Guyon craignant les effets du mécontentement de l'archevêque de Paris, cherchait de tous côtés du secours pour s'en garantir. Par la protection de ses amis, elle obtint du roi des examinateurs, au jugement desquels elle devait s en rapporter. L'évêque de Chalons aujourd'hui archevêque de Paris, M. Tronson supérieur général de la congrégation de Saint-

 

(a) Mme de Maintenon. — (b) Versailles et Saint-Cyr étaient sous la juridiction de  l’évêque de Chartres.

 

566

 

Sulpice, étaient ceux que l'on choisit et que l'on voulut joindre à l'évêque de Meaux. La Dame Guyon et l'abbé de Fénelon même, déclaraient qu'ils se remettaient entièrement à la disposition de ces juges. Les écrits se répandaient : Madame Guyon avait composé un gros volume pour sa défense, et les productions de l'abbé de Fénelon n'étaient pas moins considérables. Il avançait des choses étonnantes et inouïes, et employait des excuses très-artificieuses pour justifier la Dame Guyon. Sans peine il la reconnaissait pour un maître de qui il avouait avoir appris, soit de vive voix ou par écrit, plus de choses et de plus grandes que de quelque docteur que ce soit. Avec des paroles fort élégantes, il insinuait un quiétisme tant soit peu coloré.

Les trois examinateurs avaient dessein, s'ils ne pouvaient encore le faire renoncer à ses sentiments et l'engager à condamner madame Guyon, de le resserrer au moins dans des bornes si étroites, qu'il ne fût pas maître de débiter dans le public ce qu'il lui plairait. Pour cet effet ils préparèrent les trente-quatre Articles d'Issy, où les dogmes de Molinos et de la Dame Guyon furent proscrits avec beaucoup d'opinions particulières à l'abbé de Fénelon. Après avoir un peu tergiversé, il souscrivit cependant à ces articles, pour ne pas paraître manquer à toutes ses promesses ; car il avait protesté par lettres aux examinateurs de sa soumission, et écrit spécialement à l'évêque de Meaux qu'il acquiescerait à tout ce qu'il déciderait, et que jamais il ne s'écarterait de sa doctrine. Il craignait en outre que s'il refusait de souscrire aux articles, convaincu d'être fauteur du quiétisme, non-seulement il ne se privât de toutes les grâces auxquelles 'il pouvait prétendre, mais qu'il ne s'attirât encore l'indignation de la ville et de la Cour.

Et en effet depuis environ dix ans, dans le temps surtout où les décrets contre Molinos étaient encore récents, ses partisans répandaient à petit bruit que l'abbé de Fénelon lui-même était des amis de Madame Guyon et attaché à la secte. Les protestants anglais dévoués à Molinos, dans un livre imprimé en Hollande sur la conduite et les écrits de ce chef des quiétistes, publiaient que cet abbé était un de ses défenseurs cachés. Déterminé par toutes ces

 

567

 

considérations, l'abbé de Fénelon signa les Articles d'Issy. Mais de peur que cette signature ne passât pour une rétractation, les examinateurs résolurent d'eux-mêmes de se l'associer comme un quatrième juge, qui discuterait avec eux cette matière importante : tant ils ménageaient son nom et sa réputation, et tant ils désiraient de le corriger et non de le perdre, ce qu'à Dieu ne plaise, ou de le déshonorer.

L'illustre Dame dont j'ai fait mention, très-amie et grande protectrice de l'abbé de Fénelon, était la seule qui fût instruite de ces conférences. Elle ne cessait de l'exhorter à abandonner la défense d'une secte si perverse et d'une femme si dangereuse. Pour lui il se déclarait alors avec beaucoup de modestie, très-soumis à ce qui avait été décidé. Toutes ces choses se traitèrent dans un si grand secret, que sur ces entrefaites le roi nomma l'abbé de Fénelon à l'archevêché de Cambray.

Cependant la Dame Guyon, à sa propre réquisition, fut confiée à l'évêque de Meaux pour en prendre soin. On la transféra dans un monastère distingué de son diocèse : elle souscrivit aux trente-quatre articles et à la condamnation que les évêques de Meaux et de Chalons avaient faite de ses livres, les proscrivant elle-même de sa propre main comme contenant une mauvaise doctrine. Enfin elle promettait tout ce qu'on exigeait d'elle : l'évêque de Meaux lui donna une attestation de sa soumission, à ces conditions : qu'elle s'abstiendrait désormais d'enseigner et d'écrire ; qu'elle ne se chargerait plus de diriger personne dans les voies spirituelles ; qu'elle ferait les prières et les autres actes commandés aux chrétiens. Telles sont les clauses de cette attestation, qu'elle se glorifie d'avoir reçue de l'évêque de Meaux ; tels sont les ordres qu'elle reçut, auxquels elle souscrivit, comme les actes le prouvent. Mais ce n'est pas ici le lieu de dire combien elle témoigna dans la suite d'opposition à s'y conformer.

 

Le moment arriva où le nouvel archevêque devait être consacré. Il choisit pour son ordination l'évêque de Meaux, lequel assisté de l'évêque de Chalons en fit la cérémonie. Un jour ou deux avant son sacre, cet archevêque à genoux devant l'évêque de Meaux, lui baisa la main droite, et lui dit : Par cette main

 

568

dont je veux être sacré, je vous promets de ne jamais m'écarter de votre doctrine. C'était la même protestation qu'il avait déjà faite dans plusieurs de ses lettres, et qu'il ne cessait de renouveler en toutes les manières possibles : ces mêmes lettres font foi de ce que j'avance. L'évêque de Meaux recevait sans peine ces témoignages de soumission, bien assuré que pour lui il n'enseignait rien de nouveau, rien de suspect, et qu'il avait puisé toute sa doctrine dans les Pères.

Cependant il lui restait encore quelque sujet de défiance, attendu que cet archevêque n'avait pas expressément condamné la Dame Guyon. L'évêque de Meaux faisait tout ce qu'il pouvait pour l'y engager. Dans cette vue, comme il devait bientôt publier un livre sur les Etats d'oraison, où il réfutait les principes et les écrits de cette femme artificieuse, il le donna à examiner à l'archevêque de Cambray pour qu'il l'approuvât. Il espérait que la lecture de ce livre lui ouvrirait les yeux sur l'ignorance et les erreurs de cette femme ; qu'en approuvant l'ouvrage, il la condamnerait et déclarerait ouvertement qu'il la rejetait ; ce qui lui ferait honneur et édifierait toute l'Eglise,

L'archevêque de Cambray prit le livre, promit de l'approuver après l'avoir examiné selon l'usage; car l'évêque de Meaux n'avait pas cherché à lui dérober son approbation, pour la joindre à celles de l'archevêque de Paris et de l'évêque de Chartres : mais son attente fut vaine. Trois semaines entières s'étaient écoulées, lorsque l'illustre personnage (a) qui avait engagé l'évêque de Meaux à examiner la doctrine de Madame Guyon, vint le trouver avec des lettres de créance de l'archevêque de Cambray, et lui déclara nettement que ce prélat ne pouvait approuver son ouvrage.

Mais quel était le motif de ce refus? Est-ce qu'il improuvait la doctrine du livre? Voulait-il qu'on en adoucît quelques endroits, qu'on en expliquât certaines propositions, ou qu'on en retranchât d'autres ? Point du tout. Il refusait son approbation uniquement parce que l'évêque de Meaux condamnait dans son Instruction la Dame Guyon, que cet archevêque ne voulait pas blâmer. Je n'ai

(a) Le duc de Chevreuse.

 

569

 

dessein de rapporter ici avec quelle force je représentai combien cette conduite de M. de Fénelon ferait de tort, non à l'évêque de Meaux, mais à lui-même ; combien elle serait nuisible à l'Eglise, préjudicierait à la gloire de cet archevêque, parce que c'est dans la pureté de la foi que les évêques la doivent faire consister, et enfin combien d'autres inconvénients résulteraient d'un pareil procédé.

Plus l'évêque de Meaux communiquait franchement et facile -ment ses écrits à l'archevêque de Cambray, plus celui-ci usait de dissimulation pour lui cacher les siens. Ainsi pendant qu'il préparait son livre des Maximes, l'évêque de Meaux était le seul à qui il voulût en faire un mystère impénétrable et inaccessible. C'est en effet ce qui est arrivé. Car quoique ce livre dût bientôt paraître, à peine le prélat en avait-il entendu parler. Dès qu'il en fut informé, affecté de cette nouvelle autant que l'importance du fait le demandait, il vint trouver l'évêque de Chartres et l'archevêque de Paris, amis particuliers de Fénelon. Il leur rapporta ce qu'il avait appris de ce livre, leur exposa les maux, les dissensions, les scandales que produirait la publication d'un tel ouvrage. Pourquoi, en effet, l'archevêque de Cambray le composait-il dans un si grand secret, et l'enveloppait-il pour ainsi dire de ténèbres épaisses? Pourquoi prenait-il tant de précautions, afin qu'il ne vînt pas à la connaissance de l'évêque de Meaux, si ce n'est qu'il avait dessein d'y établir une doctrine suspecte et opposée à la sienne? Qu'en résulterait-il? L'évêque de Meaux se tairait-il, ou réclamerait-il ? Dans les deux partis on devait craindre ou de trahir la vérité, ou de blesser la charité. Il fallait donc que l'archevêque de Paris agît auprès des amis de l'archevêque de Cambray, qui était alors absent, auprès du roi même, pour que le livre de ce prélat ne parût que d'un commun accord : mais en vain. Les amis de M. de Cambray, pour que M. de Paris ne pût les traverser, publièrent le livre dès le lendemain, le présentèrent au roi, et éludèrent ainsi un avis salutaire qui devait empêcher de si grands maux.

Tout le monde sait quelles furent les suites de cette conduite. On vit de tous côtés une grande commotion, à la ville, à la Cour,

 

570

 

dans les provinces, et qui s'étendit jusqu'à Rome. Tous les esprits furent émus en même temps avec une si grande vivacité et tant de promptitude, que la flamme n'embraserait pas plus vite une forêt. Les amis de l'archevêque de Cambray furent saisis de cet événement, et ils firent ce qu'ils pouvaient, qui était d'attribuer à l'évêque de Meaux un mouvement si subit ; comme si la ville et la Cour, les savants et les ignorants se remuaient à ses ordres. Ils disaient qu'offusqué par l'éclat d'un si beau génie, l'envie qu'il portait à M. de Cambray Fengageait à exciter tous ces troubles à l'aide d'une aveugle cabale.

Mais quoi ! qu'on nous dise en quel temps, dans quel lieu, avec quelles personnes cette grande faction s'est formée. Est-ce donc avec ceux qui étaient le plus attachés à cet archevêque, avec ceux dont la protection l'a élevé aux plus grandes dignités ? En quel temps ces complots ont-ils été tramés ? Etait-ce lorsque Fénelon remettait tout entre les mains de l'évêque de Meaux ? Serait-ce dans le cours des trois années où cet évêque travaillait avec tant de soin, pour que Fénelon ne parût pas être attaché à la nouvelle prophétesse, ni approuver une doctrine très-pernicieuse ? Soupçonnera-t-on que ce fut dans les circonstances où il protestait par une multitude de lettres, qu'il ne s'écarterait jamais des sentiments de l'évêque de Meaux? Les lettres qui le déclarent existent. Dira-t-on que cet évêque préparait les traits de sa jalousie contre Fénelon, au moment où il le priait de le consacrer, et où lui renouvelant toutes ses promesses, il témoignait tant de désir de le convaincre de ses dispositions ? Enfin sera-ce lorsque l'évêque de Meaux confia son livre à cet archevêque, pour qu'il l'approuvât?

Jusqu'ici nul sujet de crainte pour M. de Cambray : tout ce qui concernait cette affaire était enseveli dans un profond silence ; et le plus petit bruit de ses erreurs, que personne ne s'offense de cette expression, n'était pas encore parvenu aux oreilles du roi. C'est cet archevêque lui-même qui s'est manifesté par la publication de son livre, et qui a ému contre lui tous les esprits. La suite des faits confirme cette vérité, et l'on me permettra de la dire. Toute la conduite de l'évêque de Meaux à l'égard de M. de

 

571

 

Cambray, avant cette époque, est remplie de tant de marques de bienveillance, qu'il ne s'y trouve aucun espace où il ait pu lui tendre des embûches. Tous les périls qu'il a courus ont été causés par son livre : c'est là la source et le principe de tous les maux : de là la divulgation des faits que l'évêque de Meaux, par affection pour M. de Fénelon, avait voulu tenir cachés, en s'exposant lui-même à quelque disgrâce.

Si l'évêque de Meaux n'avait été bien disposé en faveur de M. de Cambray, pourquoi aurait-il travaillé de tout son pouvoir à empêcher que son livre ne parût ? Pourquoi, après qu'il eut été publié, garda-t-il le silence si longtemps, que les amis de M. de Cambray en prirent occasion de répandre que l'évêque de Meaux, malgré tous ses efforts, n'avait rien pu trouver de répréhensible dans cet ouvrage? Il se taisait en effet, jusqu'à ce que après avoir clairement reconnu toutes les erreurs du livre et les avoir comparées entre elles, il fût manifeste qu'un évêque ne pouvait dans cette occasion se dispenser sans crime de parler en faveur de la vérité.

Mais avant tout, il convenait de mettre sous les yeux de cet archevêque les fautes de son livre. C'est ce qui a été exécuté par des écrits très-lumineux, dont on a parlé ailleurs. Il est si constant que toutes les objections qu'on formait contre ce livre lui ont été communiquées, que nous avons les réponses qu'il fit à chacune. Quoi de plus évident ? S'il manquait encore quelque chose pour que l'affaire traitée par des écrits réciproques n'allât pas à l'infini, l'archevêque de Paris, l'évêque de Chartres et surtout celui de Meaux, demandaient avec instance que les questions fussent discutées dans une conférence. M. de Fénelon s'opposait fortement à ce qu'on prît cette voie pour éclaircir les difficultés, quoique le nonce apostolique, témoin de ce que je rapporte, voulût l'y engager, quoique le roi même l'y exhortât. Sans doute il avait dessein de servir la faction de l'évêque de Meaux ; il voulait fournir à sa jalousie, j'ai honte de le dire, une excuse si raisonnable.

Et par quel motif, grand Dieu, l'évêque de Meaux auparavant si porté à favoriser M. de Cambray, serait-il devenu jaloux de ce prélat, après la publication de son livre? Que pouvait-il donc lui

 

572

 

envier ? Quoi ? De vaines subtilités, une théologie vide de choses et sans utilité, un génie sublime rabaissé à des spéculations basses et futiles, une élégance de style employée à décorer un faux culte, les leçons de la Dame Guyon, la défense du quiétisme couverte des apparences de la piété ? Ah ! que je suis à plaindre d'être obligé de raconter des choses que je déplore et dont je rougis !

Les évêques que M. de Cambray avaient appelés en témoignage, voyaient avec douleur son obstination à défendre les erreurs de son livre : ils savaient qu'il avait écrit pour cet objet une lettre au souverain Pontife. Leurs efforts et leurs démarches pour fléchir l'esprit de leur frère ayant été inutiles, il leur fallut céder à la nécessité, et ils remirent au nonce apostolique leur Déclaration sur la doctrine du livre.

La suite des événements démontre donc la vérité de ces faits. Fénelon lui-même a publié combien il était attaché au quiétisme et dévoué à la nouvelle prophétesse. Et pourquoi, tandis qu'il fait plusieurs fois une énumération des faux mystiques, ce qu'on remarque avec raison dans la Déclaration des évêques, s'arrête-t-il aux illuminés d'Espagne, et passe-t-il entièrement sous silence Molinos, la Dame Guyon, et tous les quiétistes de notre siècle? Pourquoi dans sa lettre à Innocent XII ne parle-t-il point de cette femme, affaiblit-il les censures portées contre les quiétistes, et laisse-t-il intact le livre de Molinos ? Maintenant animé du même esprit, quoiqu'il eût souvent promis qu'il condamnerait en termes clairs Madame Guyon, il s'est contenté dans un très-gros Mandement qu'il a publié, de noter Molinos et les LXVIII propositions de cet auteur, que Rome a flétries ; mais il n'a dit mot de son livre également proscrit par le Siège apostolique, et il a gardé un grand silence sur la Dame Guyon comme ayant destiné tout son écrit à la justifier secrètement. Il nous serait aisé de prouver toutes ces allégations ; mais nous en avons assez dit pour montrer la droiture des procédés de l'évêque de Meaux, et la force de l'attachement de l'archevêque de Cambray pour Madame Guyon.

Sur la demande qu'on m'en a faite, j'ai écrit ceci pour rendre témoignage à la vérité.

 

+ J. Bénigne, évêque de Meaux.

 

Précédente Accueil Suivante